راهنمای استفاده از مولتی متر دیجیتال True RMS مدل HIOKI DT-4281

باتوجه به مزایا و معایب مولتی متر ها ، ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل  ﻣﺪل 4281-HIOKI DT ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ دﯾﮕﺮی دارد. ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی DC ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ 1 ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺰ و ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﮐﻤﮏ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎﻻﺗﺮی در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در این مقاله سعی کرده ایم راهنمای استفاده از مولتیمتر 4281 هیوکی را برای شما عزیزان شرح دهیم.

راهنمای کاربری مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ویژگی های ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮDT4282

راهنمای استفاده از مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281

 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ RMS وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ – True RMS ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
 • ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻧﺞ دﻗﯿﻖ
 •  Auto Range رﻧﺞ ﺧﻮدﮐﺎر
 • دﻗﺖ ﺑﺎﻻ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وﻟﺘﺎژ
 • اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻣﺎ
 • اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 • اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
 • ﺗﺴﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺰر
 • ﺗﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮد و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر
 • اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ در زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وﻟﺘﺎژ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻮم و ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﻮج ورودی
 • ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶLCD ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ2 ﮐﻤﯿﺖ5 رﻗﻤﯽ
 • ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶLCD ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ2 ﮐﻤﯿﺖ5 رﻗﻤﯽ
 • ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی400 داده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
 • ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر 630 ﻫﺮﺗﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ
 • دارای ﮐﻠﯿﺪ HOLD ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﭘﺮاب 
 • دارای Back Light LED ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ 
 • دارای ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﮐﺎر ﺗﺎ100 ﺳﺎﻋﺖ
 • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر
 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع1 ﻣﺘﺮ
 • ﮐﯿﻒ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه
 •  ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ4 ﺑﺎﺗﺮی 1.5 وﻟﺖ ﻗﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ
 • وزن 650 ﮔﺮم
 • اﺑﻌﺎد 197* 53 * 93 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
راهنمای کاربری مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281
راهنمای کاربری مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281

دکمه های زیر نمایشگر ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮDT4282 هرکدام به چه معناست ؟

راهنمای کاربری مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281
راهنمای کاربری مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281

1 – کلید MAX/MIN برای نمایش بیشترین و کمترین مقدار اندازه گیری شده استفاده می شود .
2 – کلید RANGE برای عوض کردن رنج اندازه گیری استفاده می شود که به صورت پیش فرض بر روی حالت اتوماتیک یا خودکار است .
3 – کلید V.A PEAK برای تغییر به پیک اندازه گیری استفاده می شود .
4 – کلید CLEAR برای پاک کردن داده های ذخیره شده ، مقدار ماکزیمم و مینیمم و هم چنین مقدارPEAK استفاده می شود .
5 – کلید HOLD برای ثابت نگه داشتن مقدار اندازه گیری شده در حال نمایش استفاده می شود .
6 – کلید READ برای نمایش داده های اندازه گیری شده استفاده می شود .
7 – کلید MEM برای ذخیره کردن مقادیر اندازه گیری استفاده می شود ، هم چنین با نگه داشتن این دکمه به مدت دو ثانیه می توانید سرعت تغییر مقادیر را بین نرمال و آهسته عوض کنید .
8 – کلید نور پس زمینه برای روشن کردن بک لایت صفحه نمایش استفاده می شود .
9 – از این کلید برای حرکت بین داده های اندازه گیری شده استفاده می شود .
10 – کلید SHIFT برای تغییر تابع سلکتور چرخشی استفاده می شود

دکمه چرخشی ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮDT4282 برای انتخاب نوع اندازه گیری

راهنمای کاربری مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281
راهنمای کاربری مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281

راهنمای استفاده از مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281

1 -خاموش کردن دستگاه مولتی متر DT-4281
2 -اندازه گیری ولتاژ AC و حالت انتخاب کلمپ آمپر متر، اندازه گیری مقادیر mdB/dBV
3 -اندازه گیری ولتاژ DC
4 – ترکیب ولتاژ اندازه گیری شده AC و DC و اندازه گیری همزمانی
5 -تست اتصال کوتاه و دیود
6 -اندازه گیری مقاومت و هم چنین اندازه گیری دما به وسیله ترموکوپل نوع K
7 -اندازه گیری ظرفیت خازنی
8 -اندازه گیری میکروآمپر DC و AC
9 -اندازه گیری میلی آمپر DC وAC

ورودی های پراپ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮDT4282

راهنمای کاربری مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281

2 – حفره مشخص شده برای اندازه گیری مقادیر جریان برحسب میلی آمپر و میکرو آمپر استفاده می شود وپراب قرمز به این قسمت متصل می شود .
3 – این حفره در عموم اندازه گیری ها استفاده می شود و پراب مشکی به این قسمت متصل می شود .
4 – برای اندازه گیری دما، اندازه گیری مقاومت، اندازه گیری تست اتصال کوتاه، اندازه گیری ظرفیت خازنی،اندازه گیری ولتاژ استفاده می شود و پراب قرمز به این قسمت متصل می شود

نکته : به هنگام اندازه گیری مقادیر به
محدودیت های اندازه گیری درج
شده روی دستگاه دقت کنید.

راهنمای کاربری مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281

علائم نمایشی در نمایشگر ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮDT4282

راهنمای استفاده از مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281

1 -به هنگام خروج از رنج ماکزیمم اندازه گیری مقادیر در حالت چشمک زن ظاهر می شود.
2 -فعال بودن حالت ماندگاری داده اندازه گیری شده
3 -اتصال به کامپیوتر
4 -فعال بودن حالت ذخیره سازی داده، خواندن داده از حافظه و وجود داده ذخیره شده و توانایی بازدید چندین مقدار به کمک کلید های جهت.
5 – علامت وضعیت باطری، حالت اتومات روشن و خاموش و فعال بودن بیزر
6 – فعال بودن حالت ذخیره سازی مینیمم و ماکزیمم
7 – واحد های قابل اندازه گیری در هر حالت از چرخش سلکتور
8 -سرعت اندازه گیری داده و نمایش کند مقادیر، فعال بودن فیلتر مقادیر در دستگاه ، استفاده از مقادیر
نسبی در دستگاه
9 -فعال بودن حالت محدوده اندازه گیری اتوماتیک و دستی
10 -پیک ماکزیمم و مینیمم مقادیر و تغییر حالت
11 -اندازه گیری حالت DC ، AC ، ترکیب حالات، اختلاف دما، تست اتصال کوتاه، تست دیود

راهنمای کاربری مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT-4281